ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Izby Gospodarczej Medycyna Polska rozstrzygającą o wszystkich sprawach należących do zakresu jej działania i wynikających z celów statutowych.
 2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia, kompetencje i sposób podejmowania uchwał określa statut Izby Gospodarczej Medycyna Polska.

 

ROZDZIAŁ II
PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA

§2

 1. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Izby i prowadzi obrady do czasu wyboru przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza Zgromadzenia tworzących Prezydium Zgromadzenia.
 2. Walne Zgromadzenie zatwierdza regulamin i dokonuje wyboru Prezydium Zgromadzenia w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

§3

 1. Prezydium kieruje pracami Zgromadzenia zgodnie z regulaminem i porządkiem obrad.
 2. Obradami kieruje bezpośrednio przewodniczący i jego zastępca.
 3. Sekretarz czuwa nad skompletowaniem materiałów do protokołu i jest odpowiedzialny za jego terminowe sporządzenie.

§4

 1. Przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia są sprawy objęte porządkiem obrad. Porządek obrad, zgodny z rozesłanymi zawiadomieniami, zostaje odczytany przez przewodniczącego i podlega zatwierdzeniu w drodze głosowania.
 2. Walne Zgromadzenie może dokonać zmian w porządku obrad.

§5

 1. Walne Zgromadzenie może wybrać komisje o liczebności od 3 do 5 osób:  

        1. mandatowo-skrutacyjną

        2. uchwał i wniosków

        3. inne komisje niezbędne do organizowania prac Zgromadzenia.

   2. Każda z komisji wybiera ze swego składu przewodniczącego, zastępcy i sekretarza.

   3.  Przewodniczący Zgromadzenia po dokonaniu wyborów komisji podaje miejsce i czas, w których będą przyjmowane wnioski i propozycje do poszczególnych komisji.

   4.  Przewodniczący komisji kieruje jej pracą i składa Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności.

   5.  Każda z komisji sporządza ze swych czynności protokół, który podpisują wszyscy jej członkowie.

   6.  Do zadań komisji mandatowo-skrutacyjnej należy:

        1. sprawdzenie listy uczestników Walnego Zgromadzenia i ustalenie, czy w Zgromadzeniu uczestniczy wymagana liczba członków.

        2. sprawdzenie, czy zawiadomienie o Zgromadzeniu dokonane zostało zgodnie z wymogami statutu Izby.

        3. obliczanie i podawanie przewodniczącemu Zgromadzenia ilości głosów oddanych w trakcie głosowań nad uchwałami, wnioskami i w trakcie wyborów.

   7.  Do zadań komisji uchwał i wniosków należy:

        1. przygotowanie projektów uchwał Zgromadzenia w sprawach dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad.

        2. opracowanie projektów uchwał na podstawie materiałów sprawozdawczych, referatów, głosów w dyskusji i propozycji uczestników Zgromadzenia.

        3. uzgodnienie pełnego brzmienia projektów uchwał w drodze głosowania.

§6

  1. Każdą ze spraw umieszczonych w porządku obrad omawia referent wyznaczony przez Prezesa lub Radę Izby.

  2. Przewodniczący Zgromadzenia udziela głosu referentom w kolejności ustalonej w porządku obrad.

  3. Dyskusja może być przeprowadzona po zreferowaniu każdego punktu porządku obrad lub nad kilkoma punktami łącznie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Prezydium Zgromadzenia.

  4. Do udziału w dyskusji uczestnicy zapisują się u sekretarza Zgromadzenia.

  5. Przewodniczący Zgromadzenia udziela głosu w kolejności zapisu.

  6. Poza kolejnością przewodniczący może udzielić głosu:

 • zaproszonym gościom
 • innym uczestnikom zgromadzenia zgłaszającym wniosek formalny lub dokonującym sprostowania.

§7

  1. Czas wystąpienia w dyskusji nie może przekraczać 10 minut, a przy powtórnym wystąpieniu danego dyskutanta w tej samej sprawie - nie dłużej niż 3 minuty. Ograniczenie czasu nie      

        dotyczy wystąpień zaproszonych gości.

  2. Po zakończeniu dyskusji nad daną sprawą przewodniczący może udzielić głosu referentowi w celu udzielenia odpowiedzi na sprawy poruszane w dyskusji.

  3. Sprawy omówione w wystąpieniu lub dyskusji, które powinny być rozstrzygnięte na drodze głosowania, zostają przekazane do komisji uchwał i wniosków.

  4. Od chwili zarządzenia głosowania w danej sprawie można zabierać głos tylko dla złożenia wniosku formalnego.

§8

   Głosowanie w czasie Walnego Zgromadzenia odbywa się z zastrzeżeniem pkt.2. w sposób jawny.

  1. Wybór władz Izby odbywa się w głosowaniu tajnym.

  2. Uczestnicy Zgromadzenia mogą zwykłą większością głosów uchylić lub wprowadzić klauzulę tajności w każdej z głosowanych spraw.

  3. Wyniki głosowania jawnego ogłasza przewodniczący Zgromadzenia lub jego zastępca.

  4. Wyniki głosowania tajnego ogłasza przewodniczący komisji mandatowo-skrutacyjnej.

§9

  1. Wnioski i projekty uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad delegaci zgłaszają do komisji uchwał i wniosków Walnego Zgromadzenia.

  2. Komisja po analizie wniosków i projektów uchwał przedstawia je wraz ze swoją opinią i ewentualnymi poprawkami do rozstrzygnięcia przez Walne Zgromadzenie.

  3. Poprawki muszą być poddane pod głosowanie przed głosowaniem nad danym wnioskiem lub projektem uchwały.

§10

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów z zastrzeżeniem §32 Statutu Izby.

§11

 1. Z obrad Walnego Zjazdu sporządza się protokół zawierający:

      1. datę i miejsce obrad,

      2. liczbę obecnych członków,

     3. porządek obrad,

     4. nazwiska referentów i streszczenia referatów,

     5. przebieg dyskusji z podaniem nazwisk dyskutantów,

     6. zgłaszane wnioski i sprzeciwy,

     7. podjęte uchwały,

     8. przebieg głosowania.

 2. Załączniki do protokółu stanowią:

    1. listy obecności członków i innych uczestników Zgromadzenia,

    2. materiały i protokóły komisji działających w czasie Zgromadzenia,

    3. teksty uchwał przyjętych przez Zgromadzenie,

    4. zabezpieczone kartki tajnych głosowań.

 

 

 

ROZDZIAŁ III
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§12

 1. Protokół Walnego Zgromadzenia podpisuje przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz Zgromadzenia, którzy odpowiadają za jego treść.
 2. Dokumenty Walnego Zgromadzenia Przechowywane są przez Prezesa Izby i mogą być udostępniane do wglądu członkom Izby.

§13

 1. Przepisy niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio podczas Walnego Zgromadzenia członków oddziałów terenowych Izby Gospodarczej Medycyna Polska.

 

PREZES IGMP
Doc. dr hab. Waldemar Skawiński