Statut

Izby Gospodarczej Medycyna Polska

 

  

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

§1

 1. Izba Gospodarcza Medycyna Polska, zwana dalej "Izbą", jest dobrowolną, ogólnopolską organizacją samorządu gospodarczego reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze ochrony zdrowia lub na rzecz tego sektora, w sferze wytwórczej, handlowej i usługowej, w tym naukowo-dydaktycznej oraz społeczno-zawodowej w szczególności wobec organów władzy publicznej .
 2. Izba działa na podstawie ustawy z 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych (t.j. Dz.U. z 2009 roku, Nr 84,poz. 710) zwanej dalej ustawą.

 

 

§ 2

 1. Siedzibą Izby jest miasto stołeczne Warszawa.
 2. Izba działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Izba może działać za granicą, po spełnieniu wymogów określonych w ustawie.
 4. Izba może tworzyć przedstawicielstwa, oddziały terenowe i sekcje problemowe.

 

 

 § 3

Izba nabyła osobowość prawną z dniem wpisu do właściwego rejestru sądowego.

 

 

§ 4

 1. Izba używa płaskiej pieczęci z napisem "Izba Gospodarcza Medycyna Polska" wraz z adresem Izby.
 2. Izba może używać odpowiednika nazwy w języku obcym oraz wyróżniającego ją znaku firmowego.

 

 

 § 5

Izba może przystąpić do innych organizacji o charakterze izby gospodarczej.

 

 

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA IZBY ORAZ SPOSOBY ICH REALIZACJI

 

 

 

 § 6

 1. Celem i zadaniem Izby jest:

1) ochrona i reprezentowanie interesów swoich członków w zakresie ich działalności gospodarczej, szczególnie wobec organów państwowych, samorządowych, organizacji krajowych i zagranicznych,

2) przyczynianie się do tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych swoich członków,

3) popieranie i rozwój kształcenia podyplomowego i specjalistycznego w zakresie niezbędnym dla swoich członków,

4) uczestniczenie, na zaproszenie organów państwowych, w pracach instytucji doradczych i opiniotwórczych, w sprawach działalności medycznej, naukowej, usługowej, wytwórczej i architektoniczno-budowlanej,

5) informowanie o funkcjonowaniu przedsiębiorców i wyrażanie opinii o stanie rozwoju gospodarczego na obszarze działania Izby,

6) wyrażanie opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do polepszania funkcjonalności ochrony zdrowia, a w tym opieki medycznej,

7) reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych przedsiębiorców , udzielanie im porad oraz świadczenie usług w zakresie ich działalności gospodarczej,

8) kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki działalności gospodarczej, podniesienie godności zawodowej i integracji środowiska oraz prowadzenia działalności na rzecz podnoszenia jakości i rzetelności w polskiej ochronie zdrowia,

9) propagowanie i upowszechnianie osiągnięć naukowych, menażerskich, organizacyjnych i technicznych,

10) gromadzenie i upowszechnianie informacji wspomagających działalność gospodarczą członków Izby oraz wspieranie rozwoju nowoczesnych systemów informacji, niezbędnych dla zarządzania podmiotami należącymi do Izby,

11) świadczenie na rzecz członków pomocy umożliwiającej wdrażanie osiągnięć naukowo-technicznych i organizacyjnych,

12) wykonywanie innych działań określonych przez organy statutowe z zachowaniem zasady pełnego i równego dostępu do wszelkiej informacji i pomocy w granicach przewidzianych statutem dla wszystkich członków Izby.

 

 1. Izba realizuje swoje cele i zadania poprzez:

1) inspirowanie i rozwijanie współpracy z organami administracji rządowej i samorządowej, władzami samorządowymi i jednostkami naukowymi oraz innymi organizacjami,

2) delegowanie przedstawicieli Izby do organów doradczych, władz samorządowych i administracji rządowej,

3) wydawanie członkom na ich wniosek opinii niezbędnych do uruchomienia i rozwijania działalności gospodarczej,

4) podejmowanie mediacji w sprawach, jakie mogą wyniknąć w związku z prowadzeniem przez członków działalności gospodarczej,

5) prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej,

6) prowadzenie działalności gospodarczej w obrocie krajowym lub zagranicznym na zasadach ogólnych,

7) organizowanie zespołów doradczych, komisji i komitetów, w tym do spraw prawnych, finansowych, zarządzania i marketingu, działalności gospodarczej i ubezpieczeniowej oraz zatrudnianie pracowników i ekspertów do wykonywania zadań statutowych,

8) świadczenie członkom Izby pomocy organizacyjnej,

9) gromadzenie funduszy na wspieranie inicjatyw gospodarczych i przekształceń własnościowych (tworzenie fundacji, funduszy i stypendiów),

10) współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami społecznymi, naukowymi oraz podmiotami gospodarczymi,

11) inspirowanie tworzenia i nowelizacji przepisów prawa oraz prezentowanie opinii w zakresie polityki gospodarczej, wydawanie na wniosek władz lub innych podmiotów opinii i informacji o istniejących zwyczajach handlowych, usługowych, cenach, pochodzeniu towarów i innych dotyczących obrotu handlowego i firm,

12) udzielanie pomocy w opracowywaniu projektów inwestycyjnych i ułatwień kredytowych, występowanie w interesie swoich członków, celem wszczęcia przepisanych prawem czynności wobec organów administracji państwowej i lokalnej, sądów i innych organów celem ochrony interesów członków Izby przed działalnością monopolistyczną, decyzjami administracyjnymi oraz ingerencją w działalność gospodarczą.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

 

 

 § 7

 1. Członek Izby będący osobą prawną reprezentowany jest w Izbie przez przedstawiciela, który może reprezentować tylko jednego członka.
 2. Członek Izby będący osobą fizyczną wykonuje swoje prawa i obowiązki osobiście lub przez pełnomocnika.
 3. Założyciele Izby stają się jej członkami z chwilą wpisania Izby do rejestru sądowego.
 4. Przyjęcie w poczet członków Izby następuje po uprzednim złożeniu deklaracji członkowskiej przez ubiegającego się o członkostwo oraz rekomendacji dwóch członków Izby na mocy decyzji Prezesa Izby w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od złożenia deklaracji.
 5. W przypadku stwierdzenia, że ubiegający się o członkostwo nie spełnia warunków statutowych, Prezes Izby zawiadamia go o tym na piśmie, pouczając o możliwości złożenia odwołania do Rady Izby w terminie 14 dni od daty otrzymania jego decyzji.
 6. Rada Izby podejmuje uchwałę w sprawie odwołania kandydata od decyzji Prezesa Izby, o której mowa w ust. 5, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wpłynięcia odwołania.
 7. W przypadku odrzucenia przez Radę Izby odwołania, o którym mowa w ust. 5, zainteresowanemu przysługuje w terminie 30 dni odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków.

 

 

§ 8

Izba nie posiada uprawnień władczych w odniesieniu do swoich członków w sprawach, które nie dotyczą  jej statutowej działalności, a w szczególności nie może naruszać samodzielności członków ani też wkraczać w ich sprawy wewnętrzne.

 

 

 

 § 9

 1. Członkowie Izby mają prawo:

1) wybierać i być wybieranymi do organów Izby,

2) korzystać ze wszystkich form działalności Izby, według zasad określonych przez organy Izby,

3) korzystać ze znaku firmowego Izby według zasad określonych przez organy Izby,

4) zgłaszać wnioski dotyczące działalności statutowej Izby,

5) uczestniczyć w Walnych Zgromadzeniach Członków.

 1. Członkowie Izby zobowiązani są do:

1) kierowania się w swojej działalności zasadami etyki i normami rzetelnego postępowania,

2) przestrzegania postanowień Statutu Izby oraz regulaminów i uchwał jej władz,

3) udziału w realizacji celów i zadań statutowych Izby,

4) regularnego płacenia składek członkowskich.

 1. Zasłużeni członkowie Izby mają prawo do otrzymania Honorowej Odznaki Izby Gospodarczej Medycyna Polska.
 2. Członkowie i przedstawiciele członków Izby zobowiązani są do podania adresu poczty elektronicznej do prowadzenia formalnej korespondencji w sprawach Izby, a w szczególności do wysyłania zawiadomienia o terminach i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Izby.

 

 

 § 10

 1. Wysokość wpisowego i składki członkowskiej określa Rada Izby na wniosek Prezesa Izby.
 2. Członek przyjęty do Izby obowiązany jest wpłacić wpisowe w terminie do 14 dni od daty przyjęcia.

 

 

 § 11

 1. Członkostwo w Izbie ustaje wskutek:

1) wystąpienia z dniem złożenia pisemnego oświadczeniu o wystąpieniu z Izby,

2) skreślenia z listy członków Izby z powodu niespełnienia statutowych warunków członkowskich, w tym zaprzestania działalności gospodarczej, zakończenia postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego wobec członka, a także w przypadku niepłacenia składki członkowskiej przez okres co najmniej trzech miesięcy,

3) wykluczenia z Izby z powodu nieprzestrzegania przez członka postanowień Statutu lub prowadzenia działalności godzącej w dobre imię Izby.

 1. Wniosek o skreślenie z listy albo wykluczenie członka składa Prezes Izby do Rady Izby, zawiadamiając o tym członka.
 2. Wykluczenie albo skreślenie członka z listy następuje na podstawie uchwały Rady Izby po uprzednim wysłuchaniu członka lub umożliwieniu złożenia pisemnych wyjaśnień. Niestawienie się członka na wysłuchanie lub brak pisemnych wyjaśnień mimo zaproszenia nie wstrzymuje możliwości podjęcia decyzji przez Radę Izby.
 3. Termin do złożenia wyjaśnień, o których mowa w ust.3, nie może być krótszy niż 14 dni. Wykluczonemu lub skreślonemu z listy członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków Izby w terminie 30 dni od daty doręczenia mu uchwały Rady Izby.
 4. Za daty skreślenia lub wykluczenia przyjmuje się daty uchwały Rady Izby.

 

 

 § 12

Zasady i tryb nabywania i utraty członkostwa w Izbie oraz tryb ustalania wysokości wpisowego i składek członkowskich określa Regulamin spraw członkowskich uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków Izby.

 

 

ROZDZIAŁ IV ORGANY IZBY

 

 

 § 13

 1. Organami Izby są:

1) Walne Zgromadzenie Członków Izby,

2) Rada Izby,

3) Prezes Izby.

 1. Uchwały kolegialnych organów Izby podejmowane są na posiedzeniach w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów zgodnie z trybem określonym w regulaminach tych organów.
 2. Głosowanie tajne zarządza Przewodniczący posiedzenia (obrad) organu kolegialnego na wniosek co najmniej 10% liczby, lecz nie mniej niż 2 osób uczestniczących w posiedzeniu.
 3. Uchwały Rady Izby w sprawie wykluczenia albo skreślenia członka z listy wymagają obecności co najmniej 2/3 członków Rady Izby.
 4. Członków organów Izby wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie Członków Izby w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów biorących udział w głosowaniu, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
 5. Szczegółowe zasady wyborów do organów Izby określa uchwalona przez Walne Zgromadzenie Członków ordynacja wyborcza. Kadencja Rady Izby i Prezesa Izby trwa 4 lata, przy czym mandaty ich członków wygasają z dniem powołania nowych członków organów Izby przez Walne Zgromadzenie Członków Izby.

 

WALNE ZGROMADZENIE IZBY

 

§ 14 

 1. Walne Zgromadzenie Członków Izby jest najwyższą władzą Izby rozstrzygającą o wszystkich sprawach należących do zakresu jej działania, wynikających z realizacji celów statutowych.
 2. Walne Zgromadzenie Członków Izby może być zwołane w trybie zwyczajnym albo nadzwyczajnym.

 

 

 § 15

 1. W trybie zwyczajnym Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Prezesa Izby raz w roku, w terminie do końca półrocza od zakończenia roku objętego sprawozdaniem w celu co najmniej przyjęcia sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego (bilansu) oraz udzielenia absolutorium Prezesowi Izby. W roku kończącym kadencję porządek obrad powinien obejmować także wybory do organów Izby.
 2. O terminie, miejscu i porządku obrad Prezes Izby zawiadamia wszystkich członków na co najmniej 30 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
 3. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków rozsyłane jest w formie e-mail na skrytki pocztowe członków, o których mowa w §9 ust. 4.
 4. Jeżeli Prezes Izby w terminie, o którym mowa w ust. 1, nie zwoła w trybie zwyczajnym Walnego Zgromadzenia Członków Izby obowiązek ten realizuje Rada Izby.

 

 

 § 16

 1. W trybie nadzwyczajnym Walne Zgromadzenie Członków Izby zwołuje Prezes Izby z własnej inicjatywy oraz na wniosek Rady Izby lub 1/10 członków Izby określający sprawy, które mają być przedmiotem obrad. Przepis §15 ust. 2, 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
 2. W trybie nadzwyczajnym Walne Zgromadzenie Członków Izby winno odbyć się nie później niż w ciągu 7 tygodni od daty zgłoszenia do Prezesa Izby wniosku o jego zwołanie.
 3. Po otrzymaniu zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Izby prawo żądania umieszczenia w porządku obrad określonych spraw lub uzupełnienia porządku obrad do siedmiu dni przed datą rozpoczęcia obrad ma Rada Izby lub 1/10 członków Izby.
 4. Zakres zmian w porządku obrad, o którym mowa w ust. 1, Prezes Izby przekazuje do przegłosowania po rozpoczęciu obrad Walnego Zgromadzenia Członków Izby.

 

 

 § 17

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Izby należy:

1) zatwierdzanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Izby, 

2) uchwalanie zmian Statutu, ordynacji wyborczej oraz innych regulaminów określających działalność Izby, a także dokonywanie w nich zmian,

3) podejmowanie uchwał w sprawie:

 1. a) programu działalności Izby,
 2. b) przystąpienia albo wystąpieniu z Krajowej Izby Gospodarczej lub innych organizacji przedsiębiorców o zasięgu krajowym lub międzynarodowym,
 3. c) nabycia lub zbycia nieruchomości będących własnością Izby,
 4. d) rozwiązywania Izby,
 5. e) przeznaczenia majątku Izby, w razie jej rozwiązania lub likwidacji,

4) podejmowanie uchwał na wniosek Rady Izby, a w szczególności w sprawach ogólnych zasad:

 1. a) prowadzenia działalności gospodarczej, w tym finansowej Izby,
 2. b) opracowywania planu finansowego (budżetu) na dany rok,
 3. c) świadczenia usług na rzecz członków Izby,
 4. d) ustalania wysokości wpisowego i składek członkowskich,

5) wybór i odwoływanie członków Rady Izby, w tym ustalenie liczby jej członków w danej kadencji,

6) wybór i odwoływanie Prezesa Izby,

7) rozpatrywanie i przyjmowanie corocznego sprawozdania z działalności Izby i sprawozdania finansowego Izby przygotowanych przez Prezesa Izby, a zaopiniowanych przez Radę Izby,

8) podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium Prezesowi Izby za dany rok na wniosek Rady Izby,

9). rozpatrywanie odwołań od uchwał Rady Izby w przedmiocie wykreślenia i wykluczenia członka Izby oraz utrzymania decyzji Prezesa o odmowie przyjęcia,

10) ustalanie i nadawanie wyróżnień i tytułów honorowych, w tym tytułu Honorowego Prezesa Izby, za szczególne zasługi dla Izby,

11) ustalanie i nadawanie odznaczeń, w tym Honorowej Odznaki Izby Gospodarczej Medycyna Polska, za szczególne zasługi dla Izby,

12) załatwianie innych spraw wynikających z uchwał Walnego Zgromadzenia Członków oraz określonych przez Statut.

 

 

 § 18

 1. Walne Zgromadzenie Członków Izby jest władne do podejmowania uchwał tylko w sprawach ujętych w porządku obrad, przy obecności co najmniej połowy członków Izby.
 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Izby zapadają zwykłą większością głosów, chyba że postanowienia Statutu stanowią inaczej.
 3. Zwołujący Walne Zgromadzenie Członków Izby może w zawiadomieniu wyznaczyć drugi termin rozpoczęcia obrad na wypadek, gdyby w pierwszym terminie nie było kworum, o którym mowa w ust. 1.
 4. Walne Zgromadzenie Członków Izby odbywające się w drugim terminie określonym w zawiadomieniu o jego zwołaniu podejmuje uchwały bez względu na liczbę obecnych członków Izby.

 

RADA IZBY

 

 

 § 19

Rada Izby jest organem nadzoru i kontroli działalności Izby .

 

 

 § 20

 1. Rada Izby składa się od 3 do 9 osób reprezentujących przedsiębiorców zrzeszonych w Izbie, wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków Izby.
 2. Liczbę członków Rady Izby dla każdej kadencji ustala Walne Zgromadzenie Członków Izby.
 3. Członkowie Rady Izby wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących i Sekretarza.
 4. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Izby następuje w razie ustania członkostwa w Izbie lub rezygnacji z udziału w Radzie Izby z dniem jej wpłynięcia.
 5. W przypadku odwołania lub ustąpienia członka Rady Izby w trakcie kadencji, które powoduje zmniejszenie liczby jej członków poniżej minimalnej, Radzie Izby przysługuje prawo uzupełnienia swego składu do najbliższego Walnego Zgromadzenia Izby o osoby, które podczas wyborów otrzymały kolejno największą liczbę głosów.

 

 § 21

 1. Rada Izby odbywa posiedzenia w każdym czasie, gdy wymagają tego potrzeby Izby, nie rzadziej niż cztery razy do roku i co najmniej raz w kwartale.
 2. Posiedzenia Rady Izby zwołuje jej Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.
 3. W posiedzeniach Rady Izby może brać udział z głosem doradczym Prezes Izby oraz inne zaproszone osoby.
 4. Uchwały Rady Izby zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków, w głosowaniu jawnym, przy czym w przypadku równej liczby głosów przeważa głos Przewodniczącego lub prowadzącego obrady.
 5. Rada Izby może także podejmować uchwały w drodze obiegowej (kurendy).
 6. Posiedzenia Rady mogą odbywać się z wykorzystaniem łączności zdalnej w trybie telekonferencyjnym.
 7. Szczegółowe zasady i tryb pracy Rady Izby określa Regulamin pracy Rady Izby uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków Izby.

 

 

 § 22

 1. Do kompetencji Rady Izby należy:

1) uchwalanie, na wniosek Prezesa, rocznych planów działalności Izby obejmujących plan finansowy (budżet) Izby, zgodnych z Programem działalności Izby przyjętym przez Walne Zgromadzenie Członków Izby,

2) uchwalanie, na wniosek Prezesa, wysokości wpisowego i składek członkowskich,

3) uchwalanie, na wniosek Prezesa, szczegółowych zasad i trybu:

 1. a) działalności finansowej Izby, w tym o utworzeniu funduszy Izby i ich regulaminach,
 2. b) opracowywania i przyjmowania planu finansowego (budżetu) za dany rok,
 3. c) świadczenia usług na rzecz członków Izby,
 4. d) korzystania przez członków ze znaku firmowego Izby

zgodnych z ogólnymi zasadami przyjętym przez Walne Zgromadzenie Członków Izby,

4) podejmowanie, na wniosek Prezesa Izby, uchwał w sprawach:

 1. a) wykreślenia członka z rejestru członków Izby,
 2. b) wykluczenie członka z Izby,
 3. d) o tworzeniu funduszy Izby i uchwalanie ich regulaminów,

5) zatwierdzenie, na wniosek Prezesa Izby, Regulaminu organizacyjnego Izby, w tym struktury organizacyjnej Izby,

6) podejmowanie, na wniosek Prezesa Izby, uchwał o powołaniu, w tym nadaniu regulaminu, zawieszeniu działalności lub rozwiązaniu oddziału terenowego, sekcji problemowej i przedstawicielstwa Izby,

7) opiniowanie pisemnego wniosku Prezesa Izby do Walnego Zgromadzenia Członków Izby w sprawie:

 1. a) przystąpienia albo wystąpienia z Krajowej Izby Gospodarczej lub innych organizacji przedsiębiorców o zasięgu krajowym lub międzynarodowym,
 2. b) nabycia lub zbycia nieruchomości będących własnością Izby,
 3. c) rozwiązania Izby,
 4. d) przeznaczenia majątku Izby, w razie jej rozwiązania lub likwidacji,
 5. e) sprawozdania z działalności Izby,
 6. f) sprawozdania finansowego (bilansu) Izby,
 7. g) podjęcia działalności gospodarczej, z której dochód służyć ma realizacji celów statutowych

8) dokonywanie ocen działalności Prezesa Izby, w tym podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium Prezesowi Izby za dany rok,

9) rozpatrywanie odwołań od decyzji Prezesa Izby o odmowie przyjęcia w poczet członków Izby,

10) wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia Członków Izby w sprawie nadania:

 1. a) wyróżnienia lub tytułu honorowego, w tym Honorowego Prezesa Izby,
 2. b) odznaczenia, w tym Honorowej Odznaki Izby Gospodarczej Medycyna

za szczególne zasługi dla Izby,

11) podejmowanie uchwał w sprawie warunków sprawowania funkcji przez Prezesa Izby, w tym wysokości wynagrodzenia,

12) zwoływanie i ustalanie porządku obrad Walnych Zgromadzeń Członków Izby, gdy Prezes Izby nie zwołał ich w terminach określonych w Statucie,

13) rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Izby,

14) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Izby.

 1. Rada Izby obowiązana jest podjąć uchwałę w sprawie wniosków Prezesa Izby, o których mowa w ust. 1 w ciągu 30 dni od daty otrzymania wniosku.
 2. Rada Izby, w celu wykonywania swoich zadań ma prawo żądać od Prezesa, a także pracowników lub współpracowników Izby wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać dokumenty i sprawdzać bezpośrednio stan majątku Izby.

 

PREZES IZBY

 

 

 § 23

 1. Prezes reprezentuje Izbę na zewnątrz oraz organizuje i kieruje pracą Izby.
 2. Do kompetencji Prezesa Izby należy podejmowanie decyzji i czynności w sprawach nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków lub Rady Izby , a w szczególności:
 3. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków i Rady Izby,
 4. podejmowanie decyzji w przedmiocie członkostwa w Izbie oraz składania do Rady Izby wniosków o skreślenie z listy albo wykluczeniu członka,
 5. opiniowanie i inicjowanie nowelizacji przepisów prawnych w dziedzinie polityki gospodarczej oraz prezentowania opinii członków w tym zakresie,
 6. kierowanie bieżącą działalnością Izby na podstawie programów działania i uchwał organów Izby,
 7. udzielanie pomocy zrzeszonym członkom w realizacji ich zadań gospodarczych,
 8. gospodarowanie majątkiem Izby oraz wspólnymi funduszami członków,
 9. opracowywanie planów gospodarczo-finansowych oraz sprawozdań z działalności Izby i przedkładanie ich Radzie Izby lub Walnemu Zgromadzeniu Członków,
 10. angażowanie, zwalnianie i ustalanie wynagrodzenia pracowników lub współpracowników Izby, komisji doradczych, zespołów analiz i rzeczoznawców,
 11. udzielanie pełnomocnictw w zakresie działalności Izby, w tym prowadzenia działalności gospodarczej,
 12. nadzorowanie działalności organów terenowych,
 13. przygotowywanie sprawozdań z działalności Izby,
 14. wnioskowanie do Rady Izby o podjęcie uchwał w następujących sprawach organizacyjnych:
 15. a) zatwierdzenie Regulaminu organizacyjnego Izby, w tym struktury organizacyjnej Izby,
 16. b) powołanie, w tym nadanie regulaminu działania, zawieszenie działalności lub rozwiązanie oddziału terenowego Izby,
 17. c) powołanie, w tym nadanie regulaminu działania, zawieszenie działalności lub rozwiązanie sekcji problemowej Izby,
 18. d) powołanie, w tym nadanie regulaminu działania, zawieszenie działalności lub rozwiązanie przedstawicielstwa Izby,
 19. organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie działalności sekcji problemowych, organów terenowych lub przedstawicielstw Izby,
 20. zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków Izby i ustalanie porządku ich obrad, który winien uwzględniać wnioski Rady Izby w tej sprawie,
 21. zapewnienie organizacyjnej, technicznej i prawnej obsługi obrad Walnego Zgromadzenia Członków Izby,
 22. zapewnienie organizacyjnej, technicznej i prawnej obsługi posiedzeń Rady Izby, w zakresie uzgodnionym z Przewodniczący Rady Izby,
 23. zapewnienie funkcjonowania serwisu internetowego izby, w tym możliwości uzyskania przez członków, pracowników i współpracowników Izby skrytek e-mail.
 24. Ustępujący Prezes Izby, po uzyskaniu absolutorium, ma prawo do tytułu Honorowego Prezesa Izby Gospodarczej Medycyna Polska. Tytuł nadawany jest przez Walne Zgromadzenie Członków Izby w trybie formie uchwały.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ V. MAJĄTEK i FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI IZBY

 

 

 

 § 24

 1. Majątek Izby stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze prawa majątkowe i dochody.
 2. Dochodami Izby są:

1) wpisowe,

2) wpływy ze składek członkowskich,

3) wpływy z własnej działalności gospodarczej,

4) dochody z majątku Izby,

5) subwencje, darowizny, spadki i zapisy od osób fizycznych i prawnych.

 1. Izba może utworzyć fundusz statutowy i . inne fundusze celowe, w oparciu o uchwały organów Izby.
 2. Koszty działalności Izba pokrywa z dochodów określonych w ust.2.

 

 § 25

 1. Finansowanie utrzymania i działalności Izby realizowane jest według rocznego Planu finansowego wydatków i wpływów (budżet), który jest integralną częścią Planu działalności Izby na dany rok, tworzonego zgodnie z przepisami prawa i uchwałami organów kolegialnych Izby.
 2. W sytuacji, gdy zaplanowane środki finansowe okażą się niewystarczające, Prezes Rada Izby może ograniczyć wykonywanie zadań statutowych do najpilniejszych i najbardziej istotnych dla Izby oraz jej członków. Prezes Izby niezwłocznie informuje o zarządzonych ograniczeniach Radę Izby i przedkłada projekt nowelizacji Planu finansowego (budżetu).

 

 

 § 26

 1. Wysokość wpisowego i składek członkowskich ustala Rada Izby na wniosek Prezesa Izby.
 2. Jednorazowa opłata wpisowa powinna być ustalona w wysokości pozwalającej na pokrycie kosztów administracyjnych (dokumentacja, korespondencja, rejestracja informatyczna) obsługi przyjęcia członka, utrzymania jego dokumentacji członkowskiej i obsługi procesu ewentualnej utraty członkostwa.
 3. Składki członkowskie powinny być ustalone w wysokości, która pozwala na utrzymanie Izby jako struktury i realizację jej zadań statutowych zgodnie z wieloletnim Programem działalności Izby przyjętym przez Walne Zgromadzenie Członków Izby, a wyrażonym od strony finansowej w kolejnych rocznych Planach działalności Izby.
 4. Składki członkowskie mogą być zróżnicowane w zależności od potencjału organizacyjno-finansowego członków Izby oraz deklarowanego przez nich zaangażowania w realizację zadań statutowych, w szczególności w sekcjach problemowych lub oddziałach terenowych.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VI. REPREZENTACJA

 

 

 § 27

 1. Oświadczenia woli w imieniu Izby, w tym w zakresie jej praw i obowiązków majątkowych składa jednoosobowo Prezes Izby, albo ustanowieni przez niego pełnomocnicy, działający w granicach umocowania.
 2. Zaciąganie zobowiązań, których całość przekracza kwotę 50.000.00 zł (pięćdziesiąt tysięcy zł) wymaga uprzedniej akceptacji Rady Izby.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 § 28

 1. Uchwały w sprawie rozwiązania oraz zmiany statutu Izby podejmuje Walne Zgromadzenie Członków Izby większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. W przypadku kworum stosuje się odpowiednio zasady określone w §18 ust. 3 i 4 dotyczące zwoływania Walnego Zgromadzenia Członków Izby w drugim terminie..

 

 

 § 29

 1. W przypadku rozwiązania Izby, o przeznaczeniu majątku pozostałego po zakończeniu likwidacji decyduje Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Walne Zgromadzenie Członków podejmując uchwałę o rozwiązaniu Izby wyznacza jednocześnie likwidatora.